Onsdagen den 22 augusti 2012

Sveriges nya försvar kvalitetsstämplat av Nato

Nato utvärderar sina medlemsländers förmåga för det gemensamma försvaret, och förmågan att bidra till krishanteringsinsatser. Det görs professionellt och oberoende av Nato-sekretariatets försvarsplaneringsavdelning. Sverige är partnerland till Nato, och har sedan 1995 deltagit i en motsvarande utvärdering. Inte mot Natos försvarsplanering, utan i förhållande till hur en modern försvarsmakt bör se ut för att kunna hantera Sveriges behov av förmåga till insatser nationellt och internationellt.

Men aldrig tidigare har sammanvägda slutsatser av utvärderingen av det svenska försvaret gjorts, och utvärderingarna har inte tidigare offentliggjorts.
Då vi är militärt alliansfria krävs en stor operativ bredd och en självständig förmåga att försvara landet. Det krävs inte av alla Natomedlemmar, där tanken snarare är rollfördelning och specialisering.

Nato gjorde därför under förra året värdering av samtliga svenska försvarsgrenar - armén, marinen och flygvapnet. Dessutom logistik och ledningsfunktioner, liksom förmågan till insatser internationellt och samarbete med andra.

Natos utvärdering är mycket positiv till det svenska försvarets förmåga att försvara landet och delta i att sprida fred och säkerhet internationellt. Utvärderingen stöder den svenska försvarsreformen och arbetet med att skapa ett användbart och tillgängligt försvar. Det här är exempel på hur Nato bedömer Sveriges nya försvar:

"Även om Försvarsmakten i extrema fall fortfarande kommer att vara beroende av en mobilisering av reserver, med understöd av hemvärnet, torde Sveriges nyutvecklade operativa stridskrafter besitta en operativ förmåga och stridsduglighet som i första hand avskräcker från anfall och om det misslyckas kan försvara landet mot alla utom ytterst ihärdiga och utdragna angrepp."

"När det gäller nationellt försvar vidmakthåller Sveriges mark- (inbegripet hemvärnet), marin- och flygstridskrafter, med understöd av Försvarsmaktens organisation för logistik, en betydande kapacitet för ett självständigt och samordnat agerande, utan understöd från andra."

Armén: "Insatsförbanden kommer att ha lätta, medeltunga och tunga förmågor och kan sålunda bidra till samtliga operativa krishanteringsinsatser både inom och utanför Sverige."

Marinen: "Marinen har väl utvecklade förmågor inom kustförsvar och kustnära strid i de vatten som omger Sverige. Insatser till stöd för multinationella insatser har framgångsrikt genomförts långt utanför närområdet."

Flygvapnet: "Sverige upprätthåller en omfattande mängd luftförmågor som kan tillgodose de nationella försvarskraven men kan även i sig sättas in till stöd för multinationella krishanteringsinsatser."

Sverige ligger i Natos ögon mycket långt framme i att utveckla ett tillgängligt, flexibelt och användbart försvar. Just ett sådant försvar som många länder nu försöker att skapa. Resan är påbörjade för Sveriges del. Förändringarna stora och vi är ödmjuka inför utmaningarna, men resan helt nödvändig.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare