TISDAG 16 MAJ 2023

Nu ska VGR:s ambulanser köra på biodrivmedel

Ambulanserna i Västra Götalandsregionen ska köra på biodrivmedel. Det är hållbarhetsutskottet som beslutat att stå för merkostnaden på 1.8 miljoner kronor för HVO eller "biodiesel" genom sin budget, för att inte belasta vårdens ekonomi. Detta görs för att bidra till att nå VGR:s miljömål om fossilfria transporter.

Ambulanser är ett av de transportslag som hittills har haft svårast att hitta alternativ för att köra fossilfritt, och i dagsläget bedöms så kallad biodiesel (HVO – se mer info nedan) vara det mest relevanta drivmedlet för dessa fordon.

Men den största utmaningen för att ambulansverksamheterna ska kunna köra sina fossilfritt, är den extra kostnaden som HVO medför jämfört med fossil diesel. Denna högre kostnad har inte kunnat prioriteras i ambulansverksamheternas budgetar.

- Näst efter kollektivtrafiken är ambulanserna det transportslag i våra verksamheter som genererar de största växthusgasutsläppen, och därför ser vi användning av biodiesel som en väsentlig insats i VGR:s klimatarbete, säger Tina Ehn (MP), ordförande hållbarhetsutskottet.

Vilken effekt ger övergång till HVO?

Beslutet om övergång från 30 %-ig reduktionspliktig fossil diesel till ren HVO där det är möjligt ger en minskning av utsläppen med 600 ton koldioxidekvivalenter under ett halvår för ambulansverksamheten. Som jämförelse genererade VGR:s cirka 1 000 personbilar under hela året drygt 400 ton koldioxidekvivalenter visar VGR:s klimatbokslut för2022.

HVO100 minskar utsläppen med drygt 72% jämfört med den reduktionspliktiga dieseln på 30% biodrivmedel. I förhållande till 100% fossil diesel, så minskar utsläppen med 79%.

Fakta om HVO/biodiesel

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är en av flera sorters förnybart drivmedel för dieselmotorer. Det kan blandas i befintlig diesel eller kan helt ersätta dieseln. HVO100 kan beskrivas som en kemisk kopia av vanlig fossil diesel och finns i ren form (100% HVO) på vissa tankställen. Det minskar klimatpåverkan genom att det minskar det totala utsläppet av koldioxid, från HVO:ns källa till användning i fordonet. Energimyndigheten utfärdar hållbarhetsbesked till leverantören som bevis på att drivmedlet är hållbart, med regler om exempelvis spårbarhet, klimatpåverkan och markanvändning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen