TISDAG 18 APRIL 2023

Brännberg (KD) lyfte Kinnekullebanans framtid i regionfullmäktige

I nuvarande nationell transportinfrastrukturplan finns inga medel avsatta för en upprustning av Kinnekullebanan. Under tisdagens regionfullmäktige ställde Conny Brännberg (KD), regionpolitiker, en interpellation till Louise Jeppson (V), infrastruktur-och kollektivtrafikens ordförande, om hur regionen ämnar agera i frågan.

- I Mariestad och Skövde finns en alltmer växande efterfrågan på företagsetableringar. Det gör att frågan om upprustning och elektrifiering av Kinnekullebanan blivit mer brännande än någonsin. En välfungerande elektrifierad bana underlättar att locka arbetskraft och därmed blir det lättare att fortsatt attrahera fler företagsetableringar, säger Conny Brännberg (KD).

- Sedan är åtgärder på banan även av största vikt för dem som idag bor längs stråket. Det skulle ge positiva effekter för människor både på landsbygd och tätorter. Det gäller inte minst familjer då det skulle innebära smidigare transporter i sträckor där många reser till jobb och studier. Det är i sin tur angeläget för Skaraborgs fortsatta utveckling och konkurrenskraft, säger Conny Brännberg (KD).


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen