FREDAG 17 MARS 2023

Går det att återanvända gamla rödfyrshögar

Detta är i alla fall något som SGU tillsammans med Naturvårdsverket fått i uppdrag från regeringen att titta på. Kan man utvinna mineraler och metaller från "sekundära resurser" gamla avfallsdeponier från tidigare gruvbrytning och anrikning, som t.ex. varphögar, sandmagasin och rödfyrshögar.

Dessa så kallade "sekundära resurser" har nu återigen blivit intressanta då de innehåller metaller som det råder brist och stor efterfrågan på och som det troligen är ekonomiskt intressant att utvinna. Samtidigt kan en sådan utvinning bidra till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi och vara ett komplement till produktionen från vanlig gruvbrytning.

Provtagningar har genomförts bl.a. i Kinnekulleområdet och totalt har över 1000 prover gjorts på ett 70-tal olika platser i landet.

Analyserna av rödfyrshögar kring Kinnekulle, Billingen, Falköping och Hunneberg har visat på förhöjda medelhalter av vanadin, molybden och nickel samt måttliga halter av sällsynta jordartsmetaller, fosfor, koppar och gallium.

I sin slutrapport lägger myndigheterna fram ett antal förslag på hur man kan gå vidare i processen.

Hela rapporten finns att läsa här!

Mer om alunskiffer och rödfyr:

Alunskiffer är en bergart som har en hög halt av organiskt material och metaller, man upptäckte att vid hög temperatur gick den att använda som bränsle vid kalkbränning, restprodukten blev rödfyr (skifferaska) som har en lagerstruktur och en starkt tegelröd färg.

Andra typer av rödfyr härstammar från t.ex. alunframställning, Hällekis första industri var Hönsäters alunbruk som bedrev sin verksamhet mellan åren 1767-1856, en närapå 100-årig industrihistoria i samhället som kanske borde uppmärksammas mer. Rödfyr är även restprodukt från oljeutvinning vid bl.a. Flottans Skifferoljeverk i Kinne-Kleva samt Oljekoken i Gössäter.


Den gamla smedjan vid dammen i Hällekis var den sista kvarvarande byggnaden från Hönsäters alunbruk, hade kanske kunnat bli ett industrihistorisk museum om alunbruket. Tyvärr så revs byggnaden i december 2019.

Rödfyren har genom åren haft ett brett användningsområde, som bränsle, utfyllnadsmaterial men även som vägbeläggning och underlag till tennisbanor. Alunskiffer och även rödfyr innehåller förutom de eftertraktade mineralerna och metallerna bl.a. en del farliga ämnen som t.ex. uran och arsenik.