FREDAG 10 FEBRUARI 2023

Mindre pengar till naturen i Västra Götaland

Statens anslag för skötsel av värdefull natur 2023 är mindre än tidigare år. För Västra Götalands län minskar skötselanslaget från 116 till 62 miljoner kr. Neddragningen får stora konsekvenser för bland annat insatser mot invasiva arter och skötsel av naturreservat.

Naturvårdsverket är nu klar med fördelningen av pengarna till landets 21 länsstyrelser. Västra Götaland får i år 62 miljoner kr, vilket är en minskning med mer än 50 miljoner jämfört med förra året.

– Minskningen får stora konsekvenser, bland annat för skötseln av länets naturreservat och för arbetet mot invasiva arter. Västra Götaland är ett av de län som har flest och mest invasiva arter, och med en stor spridning, säger Jörel Holmberg, chef för Länsstyrelsens enhet för naturförvaltning.

Det kommer också att påverka de entreprenörer runt om i länet som Länsstyrelsen normalt anlitar för skötselåtgärder, som röjning, stängsling och anläggning.

De största konsekvenserna i Västra Götaland

  • Inga medel för aktiva åtgärder mot invasiva främmande arter.
  • Nästan en halvering av anslaget för att arbeta med hotade arter.
  • Insatser för att gynna pollinerande insekter kommer inte att kunna fortsätta.
  • Inga nya LONA-bidrag (Lokalt naturvårdsarbete) kan beviljas. Endast pågående projekt får fortsatt stöd.
  • Restaurering av igenväxande marker i naturreservat och andra skyddade områden pausas.
  • Nya stängsel runt betesmarker i naturreservat och andra skyddade områden pausas.
  • Minskad slåtter av öppna marker i skyddade områden och inga nya betesavtal.
  • Inga nya spänger, toaletter, sittbänkar i våra naturreservat. Prioritet att underhålla det som redan finns.
  • Arbetsmarknadssatsningen på Naturnära jobb upphör, med undantag för en mindre satsning på unga, som intresserade kommuner kan söka.
  • Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur, det vill säga sammanhängande livsmiljöer, begränsas kraftigt.

Våtmarker fortsatt prioriterade, liksom Kosterhavet och Hornborgasjön

Länsstyrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta med restaurering av våtmarker. Även våra nationella flaggskepp inom skyddad natur: Kosterhavets nationalpark och Hornborgasjön naturreservat är fortsatt prioriterade.

Länsstyrelsen räknar också i nuläget med att kunna behålla tillsvidareanställda medarbetare.

– Vi prioriterar att behålla personal, och därmed kompetens, vilket även är ett uttalat önskemål från Naturvårdsverket. Dock kommer visstidsanställda medarbetare att få sluta.

Den totala, nationella budgeten minskar med 931 miljoner kr för skötsel av värdefull natur samt 550 miljoner kr för skydd, jämfört med år 2022.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland