ONSDAG 22 DECEMBER 2021


Illustrationsbild över hur det nya bostadsområdet i Mariestads sydvästra del skulle kunna se ut - Foto/källa: Mariestads kommun

Ny detaljplan för småhusbebyggelse i sydvästra delen av Mariestad

Mariestad fortsätter att växa som boendeort. Nu möjliggör vi nya bostäder i anslutning till stadsdelarna Radbyn och Dala. Detaljplanen tillåter blandad bebyggelse med cirka 50 småhus i form av villor, par-, rad- och kedjehus.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslag till ny detaljplan för del av Horn 2:51 ska gå ut på samråd. Området ligger cirka två kilometer från stadskärnan omgivet av tätortsnära naturmark. Marken är sedan tidigare utpekad i kommunens översiktsplanering som lämplig för bostäder.

Genom detaljplanen tar vi ett första steg med att svara upp mot behovet att försörja den sydvästra delen av staden med villatomter och sammanbyggda hus, säger planchef Adam Johansson.


Foto/källa: Mariestads kommun

Planområdet ägs i dag av kommunen. Fastigheten gränsar i norr och öster till villabebyggelse i Radbyn respektive Dala, i väster till naturmark och i söder till ytterligare stråk med naturmark innan Lekevi idrottsplats. Här finns nära tillgång till motionsspår för både gång och cykel, samt fotbollsplaner med gräs och konstgräs på Lekevi. Inom gångavstånd finns även affärer, andra verksamheter och restauranger. Närmaste skola är nybyggda Unicaskolan samt den nya förskolan Kronoparken som ska stå klar strax efter årsskiftet.

Detaljplanen har stöd i översiktsplaneringen och en viktig förutsättning i planeringen har varit att ta hänsyn till befintlig bebyggelse vilket har gjorts genom att behålla natur mellan områdena, konstaterar Adam Johansson.

Minsta fastighetsstorlek är cirka 1 000 kvadratmeter med en högsta byggnadshöjd om 7,5 meter (motsvarar två våningar).


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun