MÅNDAG 13 DECEMBER 2021


Foto från Pixabay

Fler vildsvin på borden, färre i odlingarna

Skördeskadorna ska halveras, trafikolyckorna minska, rapporteringen bli bättre och fler ska ätas upp. Där har du målsättningarna i Länsstyrelsens nya förvaltningsplan för vildsvin. En plan som sträcker sig till år 2025.

Vildsvin engagerar. Köttet är en uppskattad resurs, samtidigt som vildsvinen orsakar stora skador på jordbruksmark, i trafiken och i villaträdgårdar.

Länsstyrelsen har nu tagit fram en ny plan för hur vildsvinen i Västra Götaland ska förvaltas. Vi vill halvera skadorna på spannmål, få ner antalet trafikolyckor, förbättra rapporteringen av skjutna vildsvin och att mer vildsvinskött ska nå konsumenterna.
- Planen föreslår olika åtgärder för att nå dessa mål, berättar vilthandläggare Regina Gentsch.

Mycket handlar givetvis om samarbete.
- För att komma till rätta med problemen behöver jägare, markägare, lantbrukare och myndigheter arbeta tillsammans. Den nya förvaltningsplanen ska vara ett stöd och hjälp för alla som är berörda. Planen är tänkt som en kunskapssammanställning. Den ska inspirera till frivillig samverkan och hållbar förvaltning av vildsvin, förklarar Regina Gentsch.

Den regionala förvaltningsplanen innehåller även ett förslag till mall för en lokal vildsvinsförvaltningsplan. Användbar för jaktlag och älgskötselområden. Det finns också en instruktion om hur man kan inventera vildsvinsbök i samband med spillningsinventering för älg.

Här kan du ladda ner förvaltningsplanen: Vildsvin | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

FAKTA

Förvaltningsplanen för vildsvin i Västra Götaland är beslutad av länets viltförvaltningsdelegation. I viltförvaltningsdelegationen ingår politiker och representanter för olika näringar och intressegrupper. Landshövdingen är ordförande. Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland