ONSDAG 27 OKTOBER 2021

AI ska väcka intresse för porslin på Rörstrand museum

Kulturnämnden ger medel till ett pilotprojekt inom artificiell intelligens (AI) som ger museibesökare och porslinsintresserade möjlighet att lära sig mer om Rörstrand museums samlingar. Intresse och nyfikenhet finns - museet får årligen 1 500 frågor rörande sitt porslin och sina samlingar med 17 000 föremål.

Målet med databasen är att öka kunskapen om föremålen och därmed också intresset för porslin.

– Rörstrand museum får möjlighet att i samband med nyöppnandet skapa nya verktyg för att tillgängliggöra sina samlingar för fler. Vi hoppas att digitaliseringen ska bidra till att tillgängliggöra och skapa ett ökat intresse för kulturhistoriska samlingar, säger Conny Brännberg (KD), ordförande för kulturnämnden.

I samarbete med RISE har museet tagit fram en plan för hur man bygger upp en databas som kan identifiera bilder utan att kräva personella resurser. Ju mer data som matas in i systemet desto träffsäkrare blir det. Föremålssystemet som ska användas, Carlotta, finns redan och byggs ut med hjälp av data om porslinet. Genom att använda öppen källkod blir projektet tillgängligt för fler användare.

– Kulturnämnden vill bidra till innovation inom museisektorn. AI erbjuder enorma möjligheter att sprida kunskap och att tillgängliggöra samlingar direkt till invånarna öppnar upp helt nya kunskapsbanker. Det är viktigt att även kultursektorn får del av datadriven innovation, säger Conny Brännberg (KD), ordförande för kulturnämnden.

Till projektet knyts en nationell referensgrupp som ska se till att värdefulla lärdomar i projektet sprids och används av fler. Världskulturmuseerna, Digisam, Riksantikvarieämbetet och Västra Götalandsregionen sitter med i referensgruppen.

Rörstrand museum får medfinansiering om 860 000 kronor från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Resultatet av pilotprojektet redovisas i augusti 2022.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen