TORSDAG 14 OKTOBER 2021

Götene kommun får bra betyg på klimatanpassning

IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk Försäkring kartlägger årligen kommunernas klimatanpassningsarbete. Via deras klimatanpassningsenkät har alla Sveriges kommuner erbjudits att skickat in svar om hur kommuner arbetar kring olika klimatfrågor. Götene kommun hamnade på en tredje plats av kommuner i Västra Götaland och plats 17 i Sverige.

Kartläggning av klimatanpassningsarbete

Svenska Miljöinstitutet bygger sin rapport om Sverige kommuners aktuella arbete med klimatanpassning på det anpassningsverktyg som utvecklats av EU kommissionens "European Climate Adaptation platform". Sveriges kommuner erbjuds att svara på en klimatanpassningsenkät med 32 huvudfrågor och som kan kompletteras med 5 frivilliga frågor. De frågor som ställs berör bland annat om kommunen påverkats av klimatförändringar, om kommunen i dagsläget arbetar med att förebygga negativa effekter av klimatförändringar och om det finns politiska beslut antagna i kommunfullmäktige som berör detta område.

Senaste kartläggningen av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort visar på ett bra resultat för Götene kommun. Kommunen hamnar på plats tre av kommuner i Västra Götaland och plats 17 i Sverige.

Götene kommuns arbete inom klimatfrågor

Götene kommun har ett antaget klimat- och miljöpolitiskt program som antogs av kommunfullmäktige under 2019.
Utifrån detta program arbetar Götene kommun med en mängd insatser och åtgärder löpande som stärker kommunens klimatarbete och som främjar en god klimatanpassning. Arbetet påverkar bland annat kommunala fastigheter och den samhällsservice som sker där. Detta politiska program påverkar även arbetet med att exploatera och bygga på nya markområden för bostäder och industriområden och i hur kommunen sköter sina skogar", säger Mikael Lundgren, kommunutvecklare i Götene kommun.
Götene kommun har även kontakt med hushåll, intresseorganisationer och med näringslivet för att ge råd, stöd och tips till vad de kan göra som berör klimat och klimatanpassning. Götene kommun samverkar också i hög grad med närliggande kommuner då frågan om klimat och klimatanpassningsbehov är en viktig fråga för alla kommuner. Götene kommun är även med i flera regionala samverkansnätverk där klimatanpassning och åtgärder för att förebygga de negativa konsekvenser ett förändrat klimat kan innebära.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från:  Götene kommun