MÅNDAG 28 JUNI 2021


Bild av ?? ? från Pixabay

Rekordår för vitryggig hackspett

Trenden för den vitryggiga hackspetten går åt rätt håll. Arten är fortfarande akut hotad, men i år har 40 individer observerats i svenska skogar – det bästa resultatet på över 30 år.

– Att rädda den vitryggiga hackspetten är viktigt. Både för artens fortlevnad och för den biologiska mångfalden i skogen. Om vitryggen försvinner är risken stor att andra hotade och rödlistade arter också gör det. På så sätt är vitryggen en viktig värdemätare på hur skogen mår, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I år har cirka 40 individer, varav 12 par, observerats i landet. Det är det bästa resultatet under de 30 år som Naturskyddsföreningen drivit projektet. Att vitryggarna blivit fler beror i stor utsträckning på att deras livsmiljöer restaurerats och att vitryggar flugit in från våra grannländer. Utplantering av ungfåglar uppfödda i avel som släppts ut i det fria har också bidragit till att stärka den vilda populationen.

Även om utvecklingen just nu ser ut att gå åt rätt håll behöver mer göras för att långsiktigt säkra Sveriges population av vitryggig hackspett. Det främsta hotet är de storskaliga förändringar som har skett i det svenska skogslandskapet. Det har lett till en minskad utbredning av vitryggens livsmiljöer – lövskogar med en hög andel död och döende lövved. Det behövs större arealer av lövskogar som dessutom hänger ihop. Utöver restaureringsarbete behöver också mer lövskog skyddas så att befintliga livsmiljöer inte försvinner. 40 observerade individer må vara ett rekord, men till de 250 individer som beräknas vara gränsen för artens fortlevnad, är det en bit kvar.

– Vi är också mycket glada att kunna rapportera om sju lyckade häckningar hittills i år för denna akut hotade art. Och vi måste komma ihåg att naturens processer tar tid och det gäller att ha tålamod i bevarandearbetet för att upprätthålla den positiva utvecklingen, säger Kristoffer Stighäll, projektledare för projekt vitryggig hackspett.

Vitryggig hackspett är en så kallad paraplyart. Eftersom ytterligare ungefär 2 000 hotade och rödlistade växt- och djurarter är beroende av samma livsmiljö kan situationen för vitryggen ses som en varningsklocka. När vitryggen har svårt att klara sig, är läget allvarligt för många andra arter också.

Läs mer om Projekt vitryggig hackspett här


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Naturskyddsföreningen