ONSDAG 9 JUNI 2021


Bild/källa: Mariestads kommun

Detaljplan på Västra Ekudden skapar stort intresse

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslag till detaljplan för Västra Ekudden ska bli föremål för samråd. Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 30 fristående villor i nära anslutning till Mariestads sjukhus.

Mariestads kommun bedömer att det finns ett väsentligt allmänintresse för bostäder på Västra Ekudden som pekas ut i översiktsplan 2030. I området finns redan väl utbyggd infrastruktur samt att det finns ett behov av geografisk spridning för nya exploateringsområden.

Det aktuella planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer väster om Mariestads centrum, cirka 100 meter öster om Vänern. Området gränsar i norr till bostadsbebyggelse, i öster till Kolarbacksvägen, i söder till Mariestads sjukhus och i väster till ett grönområde. Planområdet omfattar cirka 5,4 hektar mark.

Mariestads kommun försökte få igenom en ny detaljplan på Västra Ekudden för några år sedan. Men mark- och miljööverdomstolen ansåg då att det inte fanns tillräckliga skäl för att upphäva det utvidgade strandskyddet om 300 meter. Domstolens bärande argument var att det inte fanns någon alternativ lokaliseringsutredning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun