ONSDAG 9 JUNI 2021


Diagrammet visar kommunernas poäng samt genomsnittspoängen i Västra Götalands län - Diagram/Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring

Götene på plats 17 i klimatrankning

Götene placerar sig på plats 17 i en rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort. Nästan alla kommuner anger att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder visar kartläggningen.

– Götene och hela det svenska samhället behöver bli bättre rustat för att hantera extremväder och klimatförändringar. Alla kommuner behöver analysera hur de kommer att påverkas av ett förändrat klimat och genomföra åtgärder för att minska sin sårbarhet, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har poängsatt kommunernas arbete med klimatanpassning. Götene får 29 poäng av 33 möjliga, vilket räcker till plats 17 i rankningen. Totalt 180 kommuner har svarat på enkäten och av dem uppger 160 att de i dagsläget arbetar med klimatanpassning.

Det är stor skillnad på hur långt kommunerna har kommit. Varannan kommun når inte upp 16,5 som är hälften av maxpoängen. Totalt 47 kommuner får under 10 poäng, vilket visar att de knappt har påbörjat sitt klimatanpassningsarbete. Endast 43 kommuner har tagit fram informations- eller kommunikationsmaterial om sitt klimatanpassningsarbete.

– Kunskap och information om klimatanpassning behövs för att öka medvetenheten och förståelsen, både inom den egna verksamheten, hos Götenes invånare och hos andra intressenter. Det är glädjande att kommunernas strategiska klimatarbete sakta går framåt, men takten behöver öka, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Mindre städer och kommuner på landsbygden har generellt inte kommit lika långt i klimatanpassningsarbetet som större kommuner. Många kommuner uttrycker att de har behov av mer stöd och ökade resurser.

– Många kommuner behöver inta ett längre perspektiv på riskerna och utgå från det värsta scenariot av utsläpp, då vi i dagsläget inte kan konstatera att utsläppskurvan vänt nedåt. Det finns all anledning att inta en försiktig hållning för att skydda samhället, säger Staffan Moberg.

En kortversion av rapporten med rankningen finns att läsa här
Kommunernas placering i respektive län, med poäng, finns här


Detta är en nyhet/pressmeddelande från:
IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring