FREDAG 9 OKTOBER 2020


Foto/källa: Skara kommun

Ombyggnaden på Stationsområdet i Skara går in i sitt slutskede

Ett av målen med omgestaltningen av området har varit att göra det mer tillgängligt för cyklister och gående och att bryta barriären mellan stadens delar. Därför byggs nu en ny gång- och cykelväg mellan Skaraborgsgatan och Jarlagatan.

När man vill mycket, då händer det mycket. Det har varit flera ombyggnader på gång samtidigt i Skara under en tid, men nu går de största arbetena mot sitt slut. Stationsområdet och Skaraborgsgatan i höjd med kvarteret Munin blir klara under hösten.

- Vi är övertygade om att alla kan se att förändringarna leder till ett slutresultat som vi alla kan vara nöjda med, säger stadsarkitekt Ian Cortes.

Förändringarna i staden görs av flera olika anledningar. En del är underhåll, som att byta ut rörbroar eller att återställa ytor och asfaltera. En del åtgärder syftar till att utveckla Skara, till exempel att möjliggöra centrumnära bostäder eller ta bort barriärer för gående och cyklister. Även Trafikverket genomför åtgärder på de större vägarna som kommer Skaras invånare till del. Ombyggnaden på E20 ger högre trafiksäkerhet och ombyggnationerna längs väg 49 ger snabbare pendlingsstråk som binder samman Skaraborg till den fjärde största arbetsmarknadsregionen i Sverige.

Tiden för att göra anläggningsarbeten under året är begränsad och av naturliga skäl måste det mesta ske vår eller höst. Därför blir det också så att flera gator stängs av samtidigt.

- Säkerheten är viktig för dem som arbetar och för skaraborna och därför stänger vi av vägar och gator där det behövs. Vi hoppas att alla kan ha överseende med detta och tänka på att det gäller en begränsad tid, säger gatuchefen Mats Bäck.

Vi bryter barriärer

Området vid stationen blir en stark och attraktiv plats i centrala Skara där boende, besökare och resenärer kan vistas och känna sig stolta över sin stad. En del i detta är att öppna upp området och ta bort den barriär som funnits mellan stadens centrala delar. Med fler människor i rörelse ökar även känslan av att staden är tillgänglig för alla.

Från och med vecka 42 byggs en ny gång- och cykelväg från Skaraborgsgatan mot Jarlagatan. Under ombyggnadstiden kommer parkeringsplatserna vid Björndammens västra sida avstängda.Ytan framför Björndammen norr om stationshuset kommer också att återställas och snyggas till.

Ombyggnaden ingår i Skara kommuns gestaltningsprogram men också i planprogrammet för hela stationsområdet.

Pressmeddelande från: Skara kommun