MÅNDAG 5 NOVEMBER 2018

Mariestads kommun vill upphäva utvidgat strandskydd

I en skrivelse till Länsstyrelsen yrkar Mariestads kommun att Länsstyrelsen snarast upphäver det utvidgade strandskyddet i Mariestads tätort samt omgående inleder arbetet med att harmonisera strandskyddet så att samma regler gäller utmed hela Vänerkusten oavsett länsgränser.

I december 2014 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ett utvidgat strandskydd till 300 meter kring Vänern i Västra Götalands län. Det har noterats att Länsstyrelsen i Värmland väljer att hantera strandskyddet på ett annat, differentierat, sätt och Mariestads kommun anser att strandskyddet kring Vänern ska hanteras lika oavsett län.

Mariestads kommun anser även att vissa områden i tätorten ska kunna undantas från det utvidgade strandskyddet. Det är områden som redan omfattar tätortsbebyggelse och områden som sedan länge varit aktuella för utveckling och bebyggelse enligt tidigare antagna detaljplaner, exempelvis plan för nya villatomter i anslutning till ett befintligt villaområde. Genomförda naturvärdesinventeringar har i flera fall visat på låga värden för djur- och växtliv, kulturmiljö och friluftsliv.

- Ett differentierat strandskydd, som utgår från de faktiska förhållandena, är nödvändigt för framtiden. Vi har lagt ett förslag på hur det kan utformas och vi förväntar oss att länsstyrelsen gör en seriös prövning av vårt förslag, förklarar Thomas Johansson, chef för sektor samhällsbyggnad.

- I grunden handlar hela frågan om överlevnad, kommuner måste kunna erbjuda attraktiva bostadslägen och få möjlighet att utvecklas på ett sätt som främjar befolkningstillväxt och utveckling, inte motverkar den, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.

Pressmeddelande från: Mariestads kommun