TORSDAG 12 OKTOBER 2017

Regeringen moderniserar postlagstiftningen

I dag, den 12 oktober, har regeringen beslutat om en lagrådsremiss och en förordningsändring som ska leda till en mer moderniserad och fungerande posttjänst. Genom bättre uppföljning och bevakning av de som erbjuder posttjänster kan regeringen bättre säkerställa att den fungerar. Postförordningen ändras även med ett beslut om att brev ska levereras inom två dagar (tvådagarsbefordran) istället för inom en dag (övernattbefordran).

- Vi vill skapa förutsättningar att säkra en god postservice i hela landet. Vi vill också ställa tydliga krav från staten så att medborgarna vet vilken postservice de kan kräva och förvänta sig, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Under 2016 skickades ca 2,3 miljarder brev i Sverige vilket är en minskning från år 2000 med 33,7 procent. Det har sedan år 2000 blivit mer kostsamt och svårhanterbart att leverera brev.

Regeringen ändrar därför i postförordningen (2010:1049) de statligt ställda kraven så att 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Dessutom förslår regeringen i lagrådsremissen: Ändringar i postlagen, att Post- och telestyrelsen (PTS) ska få rätt verktyg att tydliggöra vilken den lägsta servicenivån är.

I dagens samhälle kan många digitala tjänster ersätta övernattbefordran och regeringen har lagt ett förslag i budgetproposition 2018 att höja lägstanivån för grundläggande bredband från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s.

Besluten i korthet:

Lagrådsremissen Ändringar i postlagen innehåller två förslag:
  • Post- och telestyrelsen (PTS) ska få meddela vilka kraven är för utdelning av postförsendelser
  • Den som erbjuder en posttjänst ska lämna ekonomiska och verksamhetrelaterade uppgifter till PTS. PTS kommer sedan använda dessa uppgifter för uppföljning av utvecklingen på postområdet och för bevakning av posttjänsterna och att de genom god kvalitet svarar mot samhällets och medborgarnas behov.
  • Ändringarna i postlagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.
Beslutet om ändring i postförordningen (2010:1049) träder i kraft 1 januari 2018 och innebär:
  • Den samhällsomfattande posttjänstens befordringskrav för brev med normalporto ändras från övernattbefordran till tvådagarsbefordran.
  • Minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

Pressmeddelande från: Näringsdepartementet