ONSDAG 4 MAJ 2016

Göteborgs kommuns ansökan om ny bro över Göta älv bifalls

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag i huvudsak fastställt mark- och miljödomstolens deldom genom vilket Göteborgs kommun beviljas till-stånd till vattenverksamhet innefattande bland annat byggandet av en ny bro över Göta älv enligt förslaget ”Arpeggio”.

Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till den ansökta vattenverksamheten den 15 september 2014. Syftet med ansökan är att möjliggöra byggandet av en ny bro över Göta älv. Göteborgs kommun har bedömt att nuvarande bro måste bytas ut
senast 2020. Den nya bron kommer att byggas med en lägre segelfri höjd än den befintliga bron.

Mark- och miljödomstolens dom överklagades bland annat av ett flertal kommuner. Kommunerna framförde framför allt invändningar mot den nya brons utformning. De anförde att den nya lyftbron med sin tekniska utformning och låga segelfria höjd riskerade att påtagligt skada såväl riksintresset farleden Göta älv med berörda hamnar och riksintresset Vänernskärgården samt Vänern med öar och stränder.

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det med adekvata villkor finns förutsättningar att meddela tillstånd. Genom den av mark- och miljödomstolen föreskriva provisoriska föreskriften om broöppning tryggas riksintresset för kommunikation. Efter prövotiden ska Göteborgs kommun ge in förslag till hur broöppningar ska ske. Villkor om broöppning kan utifrån den kunskap som erhållits under prövotiden då komma att utformas på annat sätt för att minska påverkan på berörda riksintressen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det är av avgörande betydelse att ett effektivt trafikledningssystem som innefattar samtliga trafikslag tas fram för att minska påverkan både på farleden och på den landbaserade trafiken.

Det av mark- och miljödomstolen meddelade verkställighetsförordnandet kvarstår. Domen får överklagas.Pressmeddelande från: Mark- och miljööverdomstolen