Tisdag 19 maj 2015

Lovande start på kontrollprogram för sikfisket

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund tagit fram ett förslag till egenkontrollprogram för sikfisket i Vänern och Vättern. Syftet är att ge anvisningar för var, när och hur fiske kan bedrivas utan att riskera att gränsvärdena för försäljning med hänsyn till dioxinlika ämnen överskrids. De första analyserna av fisk från Vättern visar på lovande resultat för yrkesfisket.

Länsstyrelserna runt Vänern och Vättern har beslutat att alla som säljer sik från dessa sjöar måste förvissa sig om att fisken innehåller lägre halter av dioxinlika ämnen än de gränsvärden som finns för försäljning inom EU. Skälet bakom detta är att sik inte ingår bland de fiskarter som Sverige beviljats ett permanent undantag för från EU:s regler kring försäljning av livsmedel med förhöjda dioxinhalter.

IVL har därför på uppdrag av Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, SIC, tagit fram ett förslag till egenkontrollprogram för yrkesfisket. Syftet är att ge anvisningar för var, när och hur fiske kan bedrivas för att minimera halterna av dioxinlika ämnen i fisken. Nu har de första kemiska analyserna genomförts på fisk från Vättern och i samtliga analyserade fiskar understegs gränsvärdena.

– Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser på ett fåtal analyser, men vi kan konstatera att vår hypotes att utlekt, småvuxen sik från planktonätande bestånd klarar EU:s gränsvärden fortfarande håller, säger Magnus Karlsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Skulle de här resultaten bestå vid upprepade provtagningar kommer vår rekommendation bli att öka fisketrycket på detta bestånd under denna årstid, fortsätter Magnus Karlsson, som även poängterar att det är viktigt att fler fiskare ansluter sig till programmet så att man verkligen får resurser att utföra de analyser som krävs för en vederhäftig utvärdering.

Rapport med förslaget till kontrollprogram kan laddas ned här.

Mer information om kontrollprogrammet finns på SIC:s hemsida (www.insjofiskare.se)

Pressmeddelande från: IVL Svenska Miljöinstitutet