Onsdag 25 mars 2015

Styrgruppen för Hamnstaden överens om nytt reningsverk

En enad styrgrupp för Hamnstaden beslutade den 23 mars att föreslå kommunfullmäktige att bygga ett nytt reningsverk istället för att som tidigare ha planerat att bygga in det befintliga. Anledningen är bland annat att man ser ett tydligt behov av en kapacitetsökning av befintligt reningsverk om kommunen uppnår sitt mål att 2030 vara 45 000 invånare. Ett nytt verk ses som en långsiktig investering där stora förbättringar av tekniken kan göras för att gynna miljöutvecklingen.

Majoriteten i Lidköping har tidigare drivit linjen att bygga in reningsverket medan oppositionen ansett att reningsverket behöver flyttas. Anledningen till att majoriteten nu ändrar inriktning är att man ser att kostnaderna för att renovera och anpassa det befintliga reningsverket efter nya krav och behov i förhållande till att bygga nytt har närmat sig varandra.

Kjell Hedvall, kommunalråd i Lidköping, kommenterar beslutet: - Det är positivt att vi nu är överens om att satsa på ett reningsverk på en annan plats. Även om det tar längre tid gynnar det arbetet som helhet. Med ett nytt reningsverk får vi en anläggning som kan gälla för de kommande 80-100 åren.

Ett nytt reningsverk med en annan placering innebär också att ytterligare mark bli tillgängligt för ca 250 bostäder och förskola. När den nya inriktningen för reningsverket är klart kan arbetet med att slutföra detaljplan 1 för området åter igen ta fart och slutföras.

Oppositionsrådet Bertil Jonsson är också nöjd med beslutet. – När reningsverket nu flyttas ser vi en möjlighet till fortsatt diskussion om byggnation i Hamnstaden och på andra ytor i området. Viktigt för oss är att se hur hela staden kan hänga ihop på ett bra sätt.

Men någon exakt placering av det nya reningsverket är ännu inte klart. Kommunfullmäktige ska nu besluta att en lokaliseringsutredning ska genomföras för att titta närmare på de alternativ som finns för placering. Först om 5-6 år kan det nya reningsverket vara klart. Ytterligare förslag till beslut som togs upp på styrgruppsmötet är att placeringen av det nya reningsverket ska möjliggöra påkoppling för ytterligare kommuner, att avsluta det pågående tillståndsärendet för ombyggnad av befintligt reningsverk samt att inte gå vidare med utredningen om pumpningen av Lidköpings avloppsvatten till Skaras reningsverk utifrån den avsiktförklaring som finns sedan tidigare mellan Skara och Lidköping.

Det är många kommuninvånare som är intresserade av den framtida placeringen och därför kommer styrgruppen för Hamnstaden att bjuda in allmänheten till ett informationsmöte inom ett par veckor.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun