Måndag 9 mars 2015

Här byggs nya Regionens hus i Skövde

I juni förra året fattade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslut om att bygga ett nytt Regionens hus i Skövde. Nu står det klart att det blir Serneke Bygg AB som kommer att uppföra det nya Regionens hus på kvarteret Mode.

Idag har Västra Götalandsregionen sin administrativa personal utspridd på flera platser i Skövde. Genom att bygga ett nytt Regionens hus i Skövde kommer administrativa lednings-funktioner och övrig administrativ service samlas till en plats i centrala Skövde.

– Detta kommer leda till att vi kan utnyttja våra lokaler effektivare. Nya Regionens hus kom-mer att bli en gemensam mötesplats i östra länsdelen, både för Västra Götalandsregionens verksamheter och för regionens samarbetspartners, säger regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M).

Utvecklingspotential

En styrka i det vinnande förslaget är att det finns stor potential för ytterligare former av samverkan. Att placeringen blir med närhet till Högskolan i Skövde och till Gothia Science Park är positivt ur ett samverkansperspektiv.

Skövde kommun värdesätter regionens närvaro
Från Skövde kommuns sida är man mycket positivt inställd till att bygget av Regionens hus nu blir verklighet.

– Vi är glada att detta nu blir verklighet, det är strategiskt viktigt för Skövde och för Skara-borg att Västra Götalandsregionen finns närvarande här. Regionens hus kommer få ett av Skövdes mest attraktiva lägen och kunna erbjuda en attraktiv mötesplats som är lätt att ta sig till och från, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde.

Skövde kommun kommer omgående starta arbetet med att, tillsammans med exploatören, ta fram en detaljplan för kvarteret.

Tittar på parkeringsfrågan

Redan tidigare har det förts diskussioner om parkeringsbehovet i centrala Skövde och runt resecentrum. Skövde kommun är väl medveten om behovet av centrumnära parkeringsplatser och kommer tillsammans med exploatören att titta på alternativ för att säkerställa parkerings-behovet.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen