Onsdag 1 oktober 2014

Regionen behöver handlingskraft och en stark majoritet

Tillsammans bildar vi en handlingskraftig majoritetsledning i Västra Götalandsregionen. För regionens invånare är det viktigt att regionen får en stabil och handlingskraftig ledning som förmår och har kapacitet att möta utmaningarna inom sjukvården, som kan främja Västsveriges internationella konkurrenskraft och som klarar att göra nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken säger Johnny Magnusson, gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen.

- Vi har enats om en reformagenda som hanterar dagens utmaningar och som även innebär satsningar på framtiden, fortsätter Johnny Magnusson (M).

Utveckla både kollektivtrafiken och hälso-och sjukvården

- För att klara regionens utmaningar framförallt inom hälso-och sjukvården och kollektivtrafiken behöver skatten höjas med 35-40 öre. Det ger förutsättningar för nära och förebyggande vård och stärkt klimatarbete.

- Priserna på Västtrafik höjs med max fem procent i snitt per år och i samråd med kommunerna kompletteras målbild tåg med en strategi för att ta pågatågs-effekten till Västra Götaland, säger Birgitta Losman gruppledare för Miljöpartiet.

Arbetsro och framtidstro i sjukvården

I partiernas uppgörelse finns en satsning för att lösa de strukturella ekonomiska problemen på sjukhusen och en samtidig satsning på att få ordning på akut- och ambulansverksamheten. 750 miljoner kronor kommer att tillföras hälso- och sjukvården för att skapa balans i sjukhusens ekonomier. Det ger arbetsro och möjlighet att blicka framåt för att utveckla vården.

- I vår uppgörelse finns ett tydligt fokus på att lösa de stora ekonomiska problemen samt skapa förutsättningar för en stärkt tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Vi tar nu ett första steg för att ersätta de senaste årens kortsiktiga besparingar på sjukhusen med ett mer långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling. Samtidigt skapar vi ett ekonomiskt utrymme på 100 miljoner kronor för att få till en väl fungerande ambulansverksamhet och minskade väntetider på akutmottagningarna, säger Jonas Andersson, gruppledare Folkpartiet.

Kraftfullt miljöarbete

- Industrins konkurrenskraft bygger i hög grad på förmågan att vara ledande på energieffektiva processer och nya råvaror. Västra Götalandsregionen ska främja ett sådant arbete, framhåller Kristina Jonäng, gruppledare för Centerpartiet i Västra Götalandsregionen.
Regionen har en egen stor verksamhet som bör ha en hög miljöprofil. Investeringstakten i regionen bör öka så att regionen slipper värma upp äldre lokaler med alltför hög energiförbrukning som bidrar till klimatförändringar. Inför 2015 års budget föreslår de fem partierna höjda anslag till miljönämnden med ca 15 miljoner kronor från dagens 70 miljoner till 85 miljoner kronor årligen.

- De höjda anslagen möjliggör ett mer aktivt arbete med energi- och klimatinsatser samt utökade satsningar vid Botaniska Trädgården. Det behövs också ett mer offensivt arbete för att minska mängden farliga kemikalier och läkemedelsrester samt en mer miljöanpassad upphandling av varor och tjänster, tillägger Kristina Jonäng (C).

Satsa på psykiatrin och på förebyggande arbete

De fem partierna betonar att människors psykiska hälsa och psykiska välbefinnande måste tas på allvar samt att det förebyggande arbetet och den psykiatriska vården måste utvecklas och förbättras.

- Det är viktigt att se till att tillföra mer resurser, satsa på kompetensutveckling och öka tillgängligheten inom psykiatrin. Vi vill utöka resurserna inom detta område med 50 miljoner kronor 2015 samt med 75 miljoner kronor varje år under 2016 och 2017. Det är även av största vikt att se över arbetssätten inom psykiatrin, säger Monica Selin, gruppledare för Kristdemokraterna.

Regionens utmaningar kräver ekonomiskt tillskott

- Den nya majoriteten ska i november presentera ett förslag till budget med fler reformområden, där vi också justerar befintliga obalanser i verksamheterna samt skapar förutsättning för kvalitetsutveckling. Enligt våra preliminära beräkningar kommer vi då att föreslå en skattejustering på mellan 35 och 40 öre, avslutar Johnny Magnusson (M).

Pressmeddelande från: Moderaterna i Västra Götalandsregionen